Wpływ niewydolności finansowej na goapodarstwa domowe

Jako element gospodarki narodowej gospodarstwo domowe w Krakowie podlega wpływom rosnącej racjonalizacji i zasadom racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi. Dotyczy to zarówno jego wewnetrznej gospodarki (wewnetrznych nakladów pracy, użytkowania dóbr) jak i jego relacji z otoczeniem (zewnetrznych nakladów pracy, ich lokalizacji, doboru nabywanych dóbr i usług).

Jednak w praktyce nawet współczesne gospodarstwa domowe korzystające z zapomogi finansowej w krajach rozwiniętych nie stosują powszechnie rachunku ekonomicznego. Nadal dominują zachowania tradycyjne, intuicyjne i nasladowcze. Istotniejsze przemiany w gospodarstwach domowych dokonują się wraz z postępem cywilizacyjnym (otwiera sie coraz więcej firm pożyczkowych) oraz społecznym (zmienia sie zwlaszcza społeczno-ekonomiczna sytuacja kobiet, charakter rodziny, ogólny poziom oświaty i kultury).

Ważnego znaczenia nabiera zmiana pokoleń, wyznających nowe systemy wartości i wprowadzających inne style życia. Przemiany te nie wnosza jednak automatycznie do gospodarstwa domowego racjonalności ekonomicznej. Ogrzewanie gospodarstwa domowego przejawia sie przede wszystkim w nadmiernym wydatkowaniu pracy w jego obrębie (nie liczonej zresztą w żadnym rachunku społecznych nakladów pracy ani w dochodzie narodowym), w nieracjonalnym użytkowaniu dóbr i ich marnotrawstwie oraz w tzw. pokazowej albo prestiżowej konsumpcji, wynikajacej tylko z naśladownictwa, a nie z rzeczywistych potrzeb.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *